For English click here

Heb je een kortingscoupon? Klik hier voor de speciale voorwaarden.

Algemene voorwaarden OpDieFiets.nl B.V.

Hoewel De website van OpDieFiets.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontworpen is en wordt onderhouden, kan het toch zijn dat bepaalde informatie verouderd of niet meer juist is. OpDieFiets.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website. Copyright OpDieFiets.nl. Alle rechten voorbehouden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OpDieFiets.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van OpDieFiets.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoevevan door OpDieFiets.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van OpDieFiets.nl zijn vrijblijvend. OpDieFiets.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.
2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door OpDieFiets.nl. OpDieFiets.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt OpDieFiets.nl dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3
Aanbiedingen en kortingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
Betaling dient vooraf per iDeal te geschieden. Bij betaling per iDeal geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van OpDieFiets.nl.
3.3
Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van OpDieFiets.nl is vermeld en dit door OpDieFiets.nl aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Zie tevens Artikel 11.
3.4
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is OpDieFiets.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door OpDieFiets.nl.

Artikel 4. Product

4.1
De door OpDieFiets.nl geleverde fietsen zijn bij levering 85% afgemonteerd. De klant heeft de verantwoordelijkheid voor het correct afmonteren van voorwiel, pedalen, zadel en stuur. OpDieFiets.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief afmonteren van deze onderdelen. Een handleiding wordt bijgeleverd.

Artikel 5. Levering

5.1
De door OpDieFiets.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
5.3
De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is wordt op de internetsite van OpDieFiets.nl tijdens het orderproces vermeld.
5.4
Levering van de fiets geschiedt middels een extern leveringsbedrijf (hierna: expediteur). U draagt de verantwoordelijkheid voor het in ontvangst nemen van de fiets op het door u opgegeven leveradres. Hierop zijn de voorwaarden van de expediteur (vermeld bij de bestelling) van toepassing. Voor vragen omtrent leveringstijden kunt u contact opnemen met de expediteur.
5.5 Bij het ruilen en/of retouneren van producten zijn de transportkosten voor uw rekening.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan OpDieFiets.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie

7.1
De garantie is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar. Onder eigenaar wordt verstaan a) de persoon die tijdens het bestelproces is opgegeven als “eindgebruiker” of b) de persoon onder wiens naam de betaling is verricht
7.2
Het frame en de voorvork van de fiets worden geleverd met 2 jaar garantie op productiefouten. De overige onderdelen worden geleverd met 6 maanden garantie op productiefouten, met uitzondering van de onderdelen genoemd in artikel 7.3. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Melding van een eventuele garantieclaim kan via de Contact pagina op de website.
7.3
Op aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie -en/of materiaalfouten.
7.4

In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Foutieve assemblage door de eigenaar

b. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
c. Schade ten gevolge van het vervoeren van meerdere personen op de fiets;
d. Schade is ontstaan door gebrekkig onderhoud, bijvoorbeeld niet smeren van de ketting;
e. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
f. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd.
7.5
Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van OpDieFiets.nl voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:
a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, terugtraprem;
b. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.
7.6
Indien u heeft geconstateerd dat de bestelling is beschadigd verzoeken wij u dit, binnen 24 uur na ontvangst aan ons te berichten via de contactpagina op de website. Vermeld hierbij ook uw factuurnummer of bestelnummer en wat precies de schade is.
7.7
Een door OpDieFiets.nl BV gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat OpDieFiets.nl BV ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van OpDieFiets.nl BV strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van OpDieFiets.nl BV voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door OpDieFiets.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u OpDiefiets.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft OpDieFiets.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
9.3
OpDieFiets.nl is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde fietsen of accessoires.
9.4
OpDieFiets.nl behoudt zich het recht om foutieve gegevens en prijzen te wijzigen.
9.5
OpDieFiets.nl kan te allen tijde bestellingen annuleren die middels foutieve prijzen en gegevens zijn besteld.

Artikel 10. Bestellingen / communicatie

10.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en OpDieFiets.nl, dan wel tussen OpDieFiets.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en OpDieFiets.nl, is OpDieFiets.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van OpDieFiets.nl.

Artikel 11. Overmacht

11.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft OpDieFiets.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat OpDieFiets.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan OpDieFiets.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Disclaimer

12.1
Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. OpDieFiets.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website. Meer informatie hierover staat te vinden op een aparte disclaimer pagina op de website.

Artikel 13. Diversen

13.1
Indien u aan OpDieFiets.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is OpDieFiets.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan OpDieFiets.nl schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
13.2
Wanneer door OpDieFiets.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat OpDieFiets.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
13.3
Wanneer door OpDieFiets.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat OpDieFiets.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
13.4
OpDieFiets.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15. Wet kopen op afstand

15.1
In het kader van de wet "kopen op afstand" heeft u het recht op een "afkoelingsperiode" van veertien werkdagen ( uitgangspunt is de afleveringsdatum ) na levering van uw fiets. Binnen deze periode kunt u de fiets(en) zonder opgaaf van reden terugsturen. De verzendkosten zijn voor uw rekening.
Wanneer de teruggezonden fiets compleet, in originele en onbeschadigde verpakkingstaat en ongebruikt is, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij. Zodra de bestelling is ontvangen zullen wij de fiets inspecteren. Indien de fiets in nieuw staat retour ontvangen is in ons magazijn zullen wij per omgaande het factuurbedrag direct aan u terugboeken.

Artikel 16. Bescherming persoonsgegevens

16.1
Door u ingevulde persoonsgegevens op onze site zullen niet aan derden worden verstrekt.                                
 
V3.0 Datum: 06-12-2009